• Home
 • Dislaimer & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEDSTRIJD REGLEMENT

Deze algemene voorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw inschrijving voor deelname aan de ABSoluut Gent 10 Mijl 2022 (hierna: “het Evenement”), een Evenement van VOF ABSoluut Gent 10 Mijl (ondernemingsnr. BE.0526.836.791), met maatschappelijke zetel te Schoonzichtstraat 33, BE-9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgium, georganiseerd door vzw Club365 (ondernemingsnr. BE.0702.802.414), met maatschappelijke zetel te Henri Dunantlaan 8/601, BE-9000 Gent, Belgium, hierna “de Organisator” genoemd. Voor al uw vragen m.b.t. dit Evenement kan u ons contacteren via e-mail: info@absoluutgent10mijl.be

Artikel 1. Inschrijving en deelname  

Inschrijven voor het Evenement kan door: (1) een natuurlijk persoon en dit voor enkele Deelnemers (2) een onderneming (hierna: “de Onderneming”) (3) een natuurlijk persoon via UiTPAS, of (4) een natuurlijk persoon met een handicap samen met een begeleider. Uitgezonderd de inschrijving door een Onderneming in de zin van het Wetboek Economisch Recht, worden alle inschrijvingen beschouwd als een inschrijving door een consument zoals gedefinieerd in artikel I.1,2° van het Wetboek Economisch Recht (hierna: “de Consument”).

De inschrijving kan plaatsvinden voor meerdere personen die deelnemen aan het Evenement (hierna: “de Deelnemer”).

In het geval een inschrijving gebeurt door een Consument, verklaart deze op het moment van inschrijving minimum 16 jaar te zijn of de toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), desgevallend zijn wettelijke voogd, om zich in te schrijven voor het Evenement en hieraan effectief deel te nemen. Indien een Consument jonger dan 16 jaar is op het moment van de inschrijving, gebeurt de inschrijving door minstens één van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), desgevallend zijn wettelijke voogd.

Het inschrijven, aankopen van extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, bijdrage aan goede doel, …) en de betaling gebeuren via “SQM-time”, een platform dat eigendom is van Sportzilla BV/BVBA, met vestigingsadres Nisramont 45 L, 6983 Ortho en met ondernemingsnummer BE.0822.566.334 (hierna: “Sportzilla”). Door de inschrijving gaan alle Deelnemers akkoord met de algemene en andere voorwaarden van Sportzilla. De Deelnemer kan die voorwaarden terugvinden op: SQM-time

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsgeld en de betaling voor extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, bijdrage aan goede doel, …) integraal zijn voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Deelnemers die hun inschrijving voor een Evenement willen overdragen aan een derde kunnen dit online via het platform SQM-time van Sportzilla: Account inloggen (sqmtime.com). Het overdragen van een inschrijving aan een derde is nooit mogelijk op de dag van het Evenement zelf.

Artikel 2.  Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot deelname aan het Evenement, inclusief de eventuele deelname aan de gratis trainingen van de Organisator door een Deelnemer.

Artikel 3. Prijs en betaling

Alle prijzen voor Consumenten zijn raadpleegbaar op de website: www.absoluutgent10mijl.be (hierna: “de Website”). De Consument dient steeds voorafgaand aan het Evenement, bij de inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (i.e. inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het platform SQM-time van Sportzilla.

Alle prijzen voor Ondernemingen zijn raadpleegbaar in de hiervoor voorziene bedrijvenbrochure (hierna: “de Bedrijvenbrochure”). Voor Ondernemingen zijn de vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De betaling van de prijs door de Onderneming gebeurt na ontvangst van de factuur en middels overschrijving op het rekeningnummer BE67 7370 3921 1887. Een inschrijving wordt slechts in rekening gebracht voor het bedrijvenklassement (hierna: “het Bedrijvenklassement”) indien deze effectief en integraal werd betaald voor 10/09/2022. De verantwoordelijke van de Onderneming is verantwoordelijk voor de betaling. Indien de betaling niet effectief of integraal is gebeurd voor de voornoemde datum, wordt de Onderneming geacht niet ingeschreven te zijn.

Wie inschrijft namens een Onderneming en voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden, neemt automatisch deel aan het Bedrijvenklassement. Iedere Deelnemer kan zich uitschrijven door de bedrijfsnaam en zijn code door te mailen naar info@absoluutgent10mijl.be, dit uiterlijk op 10/09/2022.

Artikel 4. Herroepingsrecht Consument

De Consument beschikt over een herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen VI.47-53 van het Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf het sluiten van een overeenkomst alsnog afzien van de inschrijving. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn brengt de Consument de Organisator op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan de Organisator meedelen. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het herroepingsformulier (link: Formulier-herroeping.pdf (fgov.be)), te versturen naar info@absoluutgent10mijl.be.

Ingeval het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn werd ingeroepen, zal de Organisator alle van de Consument ontvangen betalingen vergoeden, in elk geval binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Organisator wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument.

De Organisator verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als door de Consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, behoudens andersluidend (schriftelijk) akkoord. 

De Consument erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de overeenkomst volledig werd uitgevoerd.

In geval het Herroepingsrecht wordt ingeroepen na de veertien (14) kalenderdagen herroepingstermijn kan in geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s. 

Artikel 5. Overmacht

Indien er zich tijdens het Evenement een situatie voordoet buiten de wil van de Organisator waardoor het Evenement onmogelijk kan doorgaan (hierna: “Overmacht”), zal de Organisator, voor zover redelijkerwijze mogelijk, de Deelnemers een gelijkaardig alternatief aanbieden in de vorm van de mogelijkheid om zichzelf gratis in te schrijven voor (1) een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde Evenement, of (2) een ander gelijkaardig Evenement van de Organisator. De Organisator zal per Evenement beslissen welke van die voornoemde alternatieven van toepassing zijn. De Organisator kan in geen geval worden verplicht tot de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, bijdrage aan goede doel, …).

Als Overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: het intrekken van een vergunning m.b.t. het Evenement, verkeersongeval, staking, vandalisme, betoging en andere manifestaties, extreme weersomstandigheden, natuurfenomenen en/of natuurrampen, oorlogssituaties, pandemie, epidemie, terrorisme, brand…

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verzekering

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die een Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Dit is van toepassing op maar niet beperkt tot eigendommen die zich in de bagagedrop bevinden in de Evenement locatie, noch rond het parcours, en de bevoorradingsposten.

Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid van de Organisator voor lichamelijk letsel en/of overlijden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de verzekeraar van de Organisator dekking voorziet.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede mentale en fysieke gezondheid vereist. Daarenboven verklaart de Deelnemer dat hij zich in een goede gezondheid bevindt en, indien nodig, alle vereiste voorbereidingen heeft getroffen m.b.t. de deelname aan het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden zouden kunnen lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor die schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat delen van het parcours oneffen kunnen liggen, en er mogelijks opwaarts of neerwaarts op het wegdek wordt gelopen bijvoorbeeld langs een boordsteen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, struikelen of eventuele natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Artikel 7. Medaille en klassement

Elke Deelnemer die de eindmeet haalt op de datum van het Evenement, krijgt een medaille bij aankomst aan de eindmeet. Medailles worden op geen enkele manier op een ander moment aan Deelnemer bezorgd.  

Er wordt een algemeen klassement opgemaakt per categorie: dames, heren, handisport-deelnemers en een Bedrijvenklassement. Daarnaast is er ook nog een klassement voor de kinderen (de Kidsrun) tot twaalf (12) jaar: jongens en meisjes. De klassementen kunnen op de Website worden geraadpleegd na het Evenement. De uitslagen zullen worden gepubliceerd ten laatste op dinsdag 20 september 2022.

Het Bedrijvenklassement wordt opgemaakt aan de hand van de gemiddelde totaaltijd van de snelste acht (8) Deelnemers van elke Onderneming die ingeschreven zijn via een inschrijving door een Onderneming, dit enkel voor de afstand 10 mijl. Er dienen minstens tien (10) Deelnemers van de Onderneming mee te lopen en te finishen binnen het voorziene tijdsinterval. Aan de drie Ondernemingen met de laagste gemiddelde totaaltijd op de afstand 10 mijl, wordt een prijs uitgereikt. De prijs wordt uitgereikt aan de snelste loper van de Onderneming uit het top 3 klassement, dan wel aan een Deelnemer die deze persoon vertegenwoordigt bij de prijsuitreiking. In het laatste geval, wordt de prijs geacht rechtsgeldig in ontvangst te zijn genomen. De prijs kan enkel in ontvangst worden genomen op het voorziene moment van de prijsuitreiking op het podium op 18 september 2022.

De eventuele prijs die wordt uitgereikt betreft een prijs in natura: in geen geval wordt overgegaan tot een uitbetaling van de prijs in geld.

Artikel 8. Gegevensbescherming

De verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer is onderworpen aan de Privacy Verklaring, zoals gepubliceerd op deze Website.

Artikel 9.  Recht op afbeelding

De Deelnemer verleent bij de inschrijving toestemming aan de Organisator voor het nemen en/of de openbaarmaking van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 10. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen en klachten dienen te worden ingediend via e-mail: info@absoluutgent10mijl.be. 

De Organisator zal steeds redelijkerwijze proberen om elke opmerking te behandelen binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst. Indien dat niet mogelijk zou zijn, zal de Organisator de Deelnemer informeren en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Deze Algemene Voorwaarden worden op de Website ter beschikking gesteld in het Nederlands, Frans en Engels. Bij discussie omtrent de interpretatie, is de tekst in het Nederlands de authentieke versie van de Algemene Voorwaarden en bijgevolg doorslaggevend.

Artikel 11.  Nietigheidsbeding

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg naar best vermogen en te goeder trouw worden onderhandeld, worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of een gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

 

Eventuele betwistingen vallen voor Ondernemingen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Organisator.

 

Eventuele betwistingen vallen voor Consumenten onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar de verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

Disclaimer

De getoonde informatie op deze Website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze Website of de modules die in deze Website worden gebruikt. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de Website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze Website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Die websites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op Website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo´s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze Website -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Laatste update: 05/05/2022

 

Cookieverklaring

 

De definities en de bewoordingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op deze Privacy Verklaring.

De Website wordt aangeboden door de Organisator. De Organisator is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in deze Cookieverklaring. Deze Cookieverklaring moet steeds in samenhang met onze Privacy Verklaring worden gelezen.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de Website zelf (“first party cookies”) of door partners van de Website (“third party cookies”). De cookie herkent uw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de Website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden de volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en advertentie-) cookies).

 

 • Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze Website. De cookies zorgen ervoor dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Wij bewaren deze cookies zolang als nodig voor de optimale technische werking van onze website.

 

 • Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om een expliciet door de gebruiker gevraagde functionaliteit te leveren.

 

 • Analytische cookies

Deze cookies laten toe om het surftraject van een bezoeker van de Website naar en op de Website te volgen. De cookies maken het mogelijk om de doeltreffendheid van de website te verbeteren.

 

 • Advertentie cookies

Deze cookies laten het toe om het surfgedrag van een bezoeker van een website te volgen en op deze basis reclame te personaliseren.

 

 

Welke cookies gebruikt de Organisator?

 

Wanneer u onze Website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

 

 Naam cookie

Doel van de cookie

Duur aanwezigheid cookie

Domein

Lang

Houdt de taal bij in welke de website moet weergegeven worden. Wordt aangemaakt bij eerste bezoek op basis van de taal van de browser en kan aangepast worden als de gebruiker een andere taal selecteert

Vervalt 1 jaar na het aanmaken. Wordt vernieuwd telkens de gebruiker een nieuwe taal selecteert in de navigatiebalk

absoluutgent10mijl.be, www.absoluutgent10mijl.be

Rememberme

Enkel voor beheerders van de website van toepassing: onthoudt het e-mailadres van de in de actieve browser laatst aangemelde gebruiker; enkel als de gebruiker ook het vakje “E-mailadres onthouden” aanvinkt. Enkel beheerders hebben een account op de publieke website.

Vervalt 6 maanden na het aanmaken. Wordt vernieuwd van zodra de gebruiker zich na die 6 maanden opnieuw aanmeld.

absoluutgent10mijl.be, www.absoluutgent10mijl.be

dbc_content_status

Enkel voor beheerders van de website van toepassing: onthoudt of de modus in “Bewerken” of “Alleen lezen” modus wordt weergegeven aan de aangemelde medewerkers van de Gent 10 Mijl website.

Vervalt  24 uur na het aanmaken. Wordt vernieuwd van telkens de status wijzigt.

absoluutgent10mijl.be, www.absoluutgent10mijl.be

PHPSESID

Uniek sessieid; wordt automatisch door elke browser aangemaakt telkens een nieuwe sessie wordt gestart (bijv. door het afsluiten en opnieuw opstarten van de computer). Kan niet worden tegengehouden door webdeveloper. Indien manueel verwijderd werkt de website slechter tot zelfs helemaal niet.

Vervalt op het einde van de sessie (bijv. bij het afsluiten van de browser/computer)

absoluutgent10mijl.be, www.absoluutgent10mijl.be

 

De Organisator heeft geen enkele invloed op de inhoud van cookieverklaringen van derde partijen, noch op de inhoud van third party cookies. De cookieverklaring met betrekking tot het platform van SQM-time van Sportzilla kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.sqmtime.com/index.php?route=information/information&information_id=15.

 

Uw cookies beheren

 

U kan uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kan doen, vindt u op de websites van de betreffende browsers:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

 

Persoonsgegevens – rechten

 

Aangezien het plaatsen van cookies een verwerking van persoonsgegevens kan uitmaken, hebt u in dat geval het recht op inzage, verbetering, wissen, overdraagbaarheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over uw rechten, kan u vinden in onze Privacy Verklaring.

 

Contact

 

Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen met de Organisator via info@absoluutgent10mijl.be. U kan met uw klachten steeds bij ons terecht op dit e-mailadres ofwel bij de nationale toezichthouder. Die laatste kan u bereiken via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

Klachten

 

U kunt met uw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres info@absoluutgent10mijl.be ofwel bij de nationale toezichthouder. Die laatste kunt u bereiken via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

 

Wijzigingen in de Cookieverklaring

 

We kunnen deze Cookieverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze Website worden gepubliceerd door de aanpassing van “laatste update” bovenaan deze pagina of via e-mail worden meegedeeld. We publiceren steeds de laatste versie van de Cookieverklaring op onze Website.

 

 

Laatste update: 05/05/2022

Privacy Verklaring

De definities en de bewoordingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op deze Privacy Verklaring.

De Organisator kan uw persoonsgegevens verzamelen, zowel direct als indirect. De Organisator zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy verklaring (hierna: “de Privacy Verklaring”) omschreven verwerkingsdoeleinden en alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. De Organisator erkent dat, waar mogelijk, de passende organisatorische en technische maatregelen werden ondernomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wie verwerkt UW persoonsgegevens?

De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die u ingeeft via de Website en/of de gelinkte inschrijvingsformulieren. De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, onder meer de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “GDPR”).

VAN WIE WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De Organisator verwerkt alleen de onderstaande persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor de betrokken verwerkingsdoeleinden:

 • De bezoekers van de Website (hierna: “de Bezoekers”);
 • De Deelnemers aan het Evenement (deelnemers van vroeger en nu) of de leden van het gezin van een deelnemer;
 • De teamleiders van een deelnemende Onderneming in het kader van het Bedrijvenklassement (hierna: “de Teamleiders”);
 • De contactpersonen van onze sponsors en/of leveranciers (hierna: “de Leveranciers”);
 • De contactpersonen van de persorganen die onze activiteiten opvolgen (hierna: “de Pers”).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER MOGELIJKS VERWERKT?

 • Voor de Bezoekers:
 • de inlichtingen die automatisch verzameld worden bij elk bezoek van de Website (zie o.m. de Cookieverklaring),
 • de inlichtingen die vrijwillig overgemaakt worden bij een contactaanvraag.
 • Voor de Deelnemers:
 • naam,
 • voornaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • leeftijd,
 • kledingmaat,
 • nationaliteit,
 • postadres,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • gezondheidstoestand,
 • gesproken taal,
 • looptijd,
 • beelden (onder de vorm van foto’s video en andere media voor promotionele doeleinden, als voor beveiligingsdoeleinden),
 • lidmaatschap van een (sport-)club of sportvereniging,
 • gegevens over uw voeding met betrekking tot het verstrekken van een ontbijt,
 • gegevens die u deelt via onze sociale mediakanalen (i.e. Facebook en Instagram),
 • gegevens met betrekking tot transacties en/of consumpties die u op de dag van het Evenement doet,
 • (gedrags-)informatie die we aan u kunnen linken, dit op basis van de tickets die u koopt,
 • statuut inzake sociale kansen (in het kader van het UiTPAS kansentarief).
 • Voor de Teamleiders:
 • naam,
 • voornaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • nationaliteit,
 • postadres,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • gezondheidstoestand,
 • gesproken taal,
 • looptijd,
 • beelden (onder de vorm van foto’s of video’s),
 • naam van de ploeg, paswoord, gelijkaardige gegevens verzameld voor de leden van het team
 • Voor de Leveranciers:
 • naam,
 • voornaam,
 • professionele contactgegevens (i.e. bedrijf, functie, coördinaten van het bedrijf, telefoonnummer).
 • Voor de Pers:
 • naam,
 • voornaam,
 • professionele contactgegevens (i.e. bedrijf, functie, coördinaten van het bedrijf, telefoonnummer).

 

(Verlengd) Minderjarigen

 

(verlengd) Minderjarigen die Deelnemer zijn van het Evenement dienen te worden gesuperviseerd door hun wettelijke vertegenwoordigers desgevallend zijn wettelijke voogd. De persoonsgegevens van (verlengd) minderjarigen zullen worden beschermd. Hun wettelijke vertegenwoordigers, dan wel hun wettelijke voogd, worden aangemoedigd om actief toe te zien op de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, dan wel de personen onder hun toezicht.

 

WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

 • Voor de Bezoekers: het gerechtvaardigd belang van de Organisator voor de goede werking van haar Website en van haar activiteiten in het kader van een aanvraag tot het leggen van contacten;
 • Voor de Deelnemers en Teamleiders:
 • de uitvoering van de overeenkomst ontstaan uit de inschrijving van de Deelnemer aan de wedstrijd, inclusief, maar niet beperkt tot het opmaken van het Klassement,
 • het gerechtvaardigd belang van elke Deelnemer en van de Organisator tot het goede verloop van de wedstrijd,
 • de toestemming van de Deelnemer wanneer hij inlichtingen verschaft over zijn gezondheidstoestand en wanneer hij toestaat dat er beelden van zijn deelname worden genomen;
 • Voor de Leveranciers: de uitvoering van de overeenkomst;
 • Voor de Pers: het gerechtvaardigd belang van de Organisator om haar activiteiten te promoten.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

De noodzakelijke persoonsgegevens worden, indien noodzakelijk, doorgegeven aan eventuele partners, i.e. zogenaamde subverwerkers en/of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken.  Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven voor marketing-doeleinden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.

Opgelet: uw inschrijving, betaling en tijdsregistratie verlopen via het platform SQM-time van Sportzilla. U kan hun privacy voorwaarden terugvinden op: https://www.passionforsports.eu/nl-gdpr-tools.

Voor meer informatie, kan u steeds contact opnemen met de Organisator: info@absoluutgent10mijl.be.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij houden uw persoonsgegevens bij voor verschillende duurtijden, dit in functie van uw hoedanigheid. Indien de persoonsgegevens worden verzameld in het kader van het Evenement, dan zullen wij de persoonsgegevens schrappen binnen de termijn van twee (2) jaar na het Evenement.

 

UW RECHTEN

 • Recht op informatie: u hebt steeds de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaartermijn) na te kijken.
 • Recht op rectificatie of recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om van de Organisator te vragen om uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken tot deze juist of volledig zijn.
 • Recht om te wissen (i.e. het “recht om te worden vergeten”): als u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kan u altijd contact opnemen met de Organisator (info@absoluutgent10mijl.be), om te vragen dat uw persoonsgegevens kosteloos gewist worden.

Opgelet: dit recht is niet altijd van toepassing. In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen.

 • Recht van verzet: als u niet langer op de hoogte wil worden gehouden van updates omtrent het Evenement (i.e. de nieuwsbrief) of geen direct marketing mails meer wil ontvangen, heeft u het recht om dit te doen. Dit kan door een verzoek te mailen naar info@absoluutgent10mijl.be.

Opgelet: u bent niet altijd gerechtigd om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Organisator en u of uw bedrijf (bijvoorbeeld voor facturering e.a.)

 • Recht op gegevensoverdraging: u hebt het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen.
 • Klachten: indien u niet tevreden bent omtrent de wijze waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer inlichtingen kan men terecht op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

MELDPLICHT DATALEKKEN

De Organisator doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien er zich toch een datalek voordoet, zal dit ten laatste 72u na het datalek worden gemeld aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Hebt u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit onmiddellijk via info@absoluutgent10mijl.be.

WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

We kunnen deze Privacy Verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze Website worden gepubliceerd door de aanpassing van “laatste update” bovenaan deze pagina of via e-mail worden meegedeeld. We publiceren steeds de laatste versie van de Privacy Verklaring op onze Website.

VRAGEN

Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring, neem dan contact op via info@absoluutgent10mijl.be

 

WEDSTRIJDREGLEMENT SOCIAL MEDIA

REGLEMENT SOCIAL MEDIA WEDSTRIJD  VRIJDAG 25 MAART 2022 TOT EN MET VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022.

Contactgegevens:
Club365 vzw (hierna: “Club 365 vzw”)
Henri Dunantlaan 8 bus 601
BE-9000 Gent
BE 0702.802.414

Adres maatschappelijk zetel:
VOF ABSoluut Gent 10 Mijl

Schoonzichtstraat 33

9051 Sint Denijs Westrem

Telefoon: +32 0488 62 51 11
E-mail: info@absoluutghent10mijl.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0526.836.791

Artikel 1: Organisatie

De vzw Club365 organiseert op 18 september 2022 de ABSoluutGent10mijl, (hierna : het “Evenement”), en in voorbereiding daarvan kunnen lopers deelnemen aan een Wedstrijd om prijzen te winnen. Deze wedstrijd begint op VRIJDAG 25 MAART 2022 TOT EN MET VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022.

De winnaars zijn: de deelnemers die worden uitgeloot op 16 september 2022 na het voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 3.

Deze wedstrijd wordt noch gesponsord, noch onderschreven, noch georganiseerd door Facebook of Instagram.

De organisator van de Wedstrijd is vzw Club 365.

Artikel 2: Algemeen

De Wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van dit wedstrijdreglement (hierna: het “Wedstrijdreglement”). Deelnemers kunnen geen rechten onttrekken uit eventuele gevoerde communicatie met betrekking tot de Wedstrijd, dan wel het Wedstrijdreglement.

Door de deelname aan de Wedstrijd, zoals beschreven in artikel 3, (hierna: de “Wedstrijd”) aanvaardt elke deelnemer dit Wedstrijdreglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door vzw Club365 worden genomen. 

Vzw Club365 kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website, Facebook-pagina https://www.facebook.com/absoluutgent10mijl of Instagram-pagina https://www.instagram.com/absoluutgent10mijl/. Die wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de bovenvermelde website.

Artikel 3: Wedstrijd en deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 16 jaar op het moment van het Evenement, die gedomicilieerd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres en een gsm-nummer mogen deelnemen.

De medewerkers, clubleden, vrijwilligers en bestuurders van vzw Club365 die bij de organisatie van deze Wedstrijd betrokken zijn, en al hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) en familieleden, kunnen deelnemen aan deze Wedstrijd en dus ook een prijs winnen. 

De Deelnemer van deze wedstrijd dient (i) één (of meer) foto(‘s) van zichzelf te maken aan de ABSoluutGent10mijl Toren tussen de Topsporthal en de Lopersloft (Zuiderlaan 14, 9000 Gent), (ii) deze te delen op hun Instagram stories én te posten op de eigen account van Deelnemer, (iii) Deelnemer dient # absoluutGent10mijl te taggen in hun story; (iv) de absoluutgent10mijl instagrampagina te volgen. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

Deelname aan de Wedstrijd is geldig indien de deelnemer ook deelneemt aan het Evenement, en ingeschreven is ten laatste op 16 september 2022. Onder “deelnemen” aan het Evenement wordt verstaan: inschrijven voor een loopafstand die wordt aangeboden op het Evenement (i.e. 5 mijl of 10 mijl), en deze afstand ook effectief uitlopen op 18 september 2022 op de daartoe door voorziene plaats en het voorgelegde tijdstip.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook (vb. accounts op sociale media), heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de Wedstrijd kan op elk moment uitgesloten worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: Winnen van een ABSoluutGent10mijl prijs

Winnaars worden geloot uit de Deelnemers die tijdig aan alle voorwaarden zoals vermeldt in Artikel 3 voldoen.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die Wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging, ingebrekestelling of verklaring worden uitgesloten met onmiddellijke ingang. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De winnaars van de Prijzen worden via loting bepaald op 16 september 2022. De Winnaar van de Hoofdprijs wordt op 17 september 2022 opgebeld. De andere winnaars worden op 17 september 2022 via mail op de hoogte gebracht en kunnen op de ABSoluutGent10mijl hun prijs afhalen aan het prijzenloket tussen 8:00u en 15:00u.

Club365 Vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel verloren gaan van de prijzen, dit ten gevolge van overmacht.

Club365 Vzw behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. (poging tot) bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De Hoofdprijs:

 • 1 Marathonreis naar New York november 2023 (waarde 2.500 € incl. vlucht, hotel, loopnummer )

De andere prijzen:

 • 3action pakket (10 stuks) waarde 50 €
 • Club365 abonnementen voor 12 maanden (aantal 5) waarde 175 € 
 • Boek Bashir Abdi 'Op de loop' (20 stuks) waarde 20 € 
 • Tray Aquarius (5 stuks) waarde 30 € 
 • 10 mijl loopnummers editie 2023 (10 stuks)  waarde 23 € 

De namen van de winnaars worden bekendgemaakt op de Facebook- en Instagram-pagina, enkel indien de respectievelijke winnaars hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord gaan.

Indien de winnaar niet kan bereikt worden noch via mail, noch via telefoon, en op 18 september 2022 zijn prijs niet heeft opgehaald via het prijzenloket tussen 8.00u en 15.00u, gaat Club365 vzw ervan uit dat de deelnemer de prijs weigert. In dat geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit Wedstrijdreglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit Wedstrijdreglement.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Club365 vzw van elke schadevergoeding waartoe Club365 vzw kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Club365 vzw kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook.

Club365 vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.

De verbinding met Facebook en Instagram van Club365 vzw en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Club365 vzw is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht.

Club365 vzw behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Club365 vzw.

Club365 vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs.

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook- en Instagram-pagina van Club365 vzw zelf, beslist Club365 vzw autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Club365 vzw kan niet worden aangevochten. Club365 vzw of de afgevaardigde van de vereniging is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de Wedstrijd.

Artikel 9: Privacy

De personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd, promotionele doeleinden van Club 365 vzw en haar events. De door Club365 vzw verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Club365 vzw en de deelnemers/winnaars wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Club365 vzw en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit Wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen.